Foto af kysten i Vestjylland

'Demonstration af klimatilpasning som rekreativ ressource'

21.12.2022
Foto: © Niclas Jessen

Dansk Kyst- og Naturturisme belyser i denne rapport fra 2020 potentialet i at indtænke klimatilpasning som en rekreativ ressource, der kan styrke Danmarks turismeprodukt og den lokale udvikling. Rapporten er én af Dansk Kyst- og Naturismes projekter indenfor klimatilpasning.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Rapporten belyser blandt andet, hvordan sammentænkning af kystudvikling og klimatilpasning kan understøtte udviklingen af de landskabelige værdier samt styrke den totale turismeoplevelse og en bæredygtig lokal vækst i form af erhvervs- og forretningsudvikling i kystområderne. Ifølge Center for Turisme og Kultur på Syddansk Universitet anslås investeringsbehovet til kyst- og klimasikring i 40 danske kystbyer til at være mellem 2 og 4 mia. kr. Hvis blot en fjerdedel anlægges som multifunktionelle strukturer, vurderes erhvervspotentialet ifølge Center for Turisme og Kultur til mindst 1 mia. kr., heraf 10-20 pct. i direkte værditilvækst fra øget turisme svarende til mellem 100 og 200 mio. kr. over de næste ti år (...)

Rapporten fremhæver, at nogle destinationer med fordel kan supplere de nødvendige omkostninger til klimatilpasning for dermed i samme greb at øge tilgængeligheden til havet og naturen samt styrke forbindelsen mellem hav og by. For andre kan det give mening at styrke turismens basisinfrastruktur, herunder serviceforhold, restaurationer og muligheden for kystnær overnatningskapacitet i forbindelse med de nødvendige omkostninger til klimatilpasning. Etablering af diger og højvandsmure mod oversvømmelse eller omlægning af landbrugsarealer til natur og oversvømmelsesarealer kan desuden give mulighed for udbygning af bedre rammer og faciliteter i forbindelse med naturbaserede oplevelser."

Hent rapporten på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her