Vindmøller i Videbæk

Måling af CO2 i dansk turisme

Foto: Mitch Wiesinger

Data er vejen frem, hvis vi skal udvikle løsninger, der for alvor sætter skub i den grønne omstilling. VisitDenmark udvikler derfor et CO2-måleredskab, der gør det muligt at måle, i hvor høj grad dansk turisme løbende bidrager til nedbringelse af drivhusgasser i Danmark.

Dansk turisme har fuldt fokus på den grønne omstilling, og der er allerede igangsat en række værdifulde tiltag og indsatser på destinations- og brancheniveau. På virksomhedsniveau findes der allerede værktøjer til at måle CO2-udledning, men på destinationsniveau mangler der en metode til at kunne måle dette.

VisitDenmark udvikler derfor en internationalt sammenlignelig, dansk CO2-målemetode, som skal sikre, at dansk turismes grønne omstilling bliver datadrevet. Målemetoden skal gøre det nemmere at monitorere og tilrettelægge nationale og lokale klimaindsatser i tæt dialog med turismeerhvervet, og herved påvirke at kommende initiativer opnår størst effekt.

Videreudvikling af eksisterende værktøjer

CO2-målemetoden udvikles i samarbejde med Center for Regional – og Turismeforskning, og bygger videre på udviklingsprojektet 'Bæredygtigt turismeregnskab'. Regnskabet indeholder en række indikatorer, som kan bidrage til at monitorere den bæredygtige turismeudvikling i både den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension - lokalt og nationalt.

Målemetoden vil først blive udviklet i en national version, men med fokus på, at den efterfølgende kan bruges lokalt (under forudsætning af, at der findes data på lokalt niveau). På sigt skal målemetoden også kunne måle den enkelte turists CO2-aftryk. Ved at gøre målemetoden internationalt sammenlignelig, kan denne også vise, hvordan Danmark klarer sig i konkurrencen med fx de øvrige nordiske lande.

VisitDenmarks CO2-målemetode - en treårig designproces

Indsatsen om CO2-måling indeholder en række aktiviteter frem mod 2025. I år ét - 2022 – blev eksisterende metoder, redskaber og datagrundlag fra både ind- og udland afdækket og analyseret med fokus på fordele, ulemper og anvendelighed i en dansk kontekst.

I 2023 udformes en række anbefalinger til nyudvikling eller videreudvikling af metoder til at måle turismens CO2-aftryk og ressourceforbrug, så der frem mod 2025 kan arbejdes med udvikling, udbredelse og forankring af metoder og resultater på nationalt og sub-nationalt niveau.

Undervejs i processen involveres eksperter og relevante turismeaktører på området, og det foreløbige arbejde kvalificeres løbende i samråd med partnerskabets styregruppe og med Dansk Turismes Advisory Board.

Læs mere om indsatsen på VisitDenmark's hjemmeside her.

Om VisitDenmark

 

VisitDenmark markedsfører Danmark som rejsemål, så flere internationale ferie- og erhvervsturister får større kendskab til vores land og lyst til at rejse hertil. Målet er at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Flere end 300 virksomheder og organisationer i både ind- og udland er med til at få budskabet om Danmark ud i verden.

Læs mere om VisitDenmark her.

Vil du vide mere om vores arbejde, eller har du spørgsmål til denne indsats? Så kontakt os her