Foto af naturområde i Skagen med sommerhuse

Fremtidssikring af kommunernes turismemagnet: Rapport skal inspirere kommuner til mere bæredygtig planlægning af sommerhusområder

Foto: © Mette Johnsen

Dansk Kyst- og Naturturisme har udgivet en rapport, der skal inspirere danske kommuner til at sikre en mere bæredygtig omstilling af dansk turismes største overnatningsform. Det sker netop som, der er åbnet op for en ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder i Danmark.

14. august 2023

Danske sommerhuse er den mest populære overnatningsform i Danmark, og sommerhusene stod sidste år for hele 23,1 millioner overnatninger herhjemme svarende til 37 procent af det samlede antal turismeovernatninger i 2022. Foruden stigende efterspørgsel fra lejere tilbringer flere husejere i disse år også mere fritid i deres sommerhus, og landets ca. 220.000 huse spiller derfor en afgørende rolle for udviklingen i Danmarks kyst- og naturkommuner. 

En ny rapport og idékatalog under titlen ”Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder” udgivet af Dansk Kyst- og Naturturisme i regi af Partnerskab for Bæredygtig Turisme skal give inspiration til, hvordan de danske kommuner bedst muligt planlægger, fremtidssikrer og omstiller den populære overnatningsform til nutidens og fremtidens krav til bæredygtighed. 

- Sommerhusene er en central del af turisme-økosystemet i mange kommuner, og en række lokale erhvervsinteresser er afhængige af den omsætning, som gæsterne i sommerhusene skaber. Det gælder eksempelvis lokale forretninger, oplevelses- og restaurationsindustrien samt serviceleverandører. Vi er derfor også afhængige af, at sommerhusproduktet løbende moderniseres og fremstår attraktivt, ligesom de naturmæssige herligheder i kommunerne bevares, fordi de i sig selv fungerer som trækplastre, siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Potentialer og udfordringer ved bæredygtige sommerhusområder 

Rapporten identificerer og beskriver en række potentialer og udfordringer inden for bæredygtig planlægning af sommerhusområder, for eksempel inden for inden for infrastruktur, biodiversitet og energiforbrug, ligesom den relaterer disse til de typiske typer af sommerhusområder. Rapporten forholder sig således til, hvordan potentialer og udfordringer kan adresseres både ved eksisterende sommerhusområder med eller uden lokalplan, samt sommerhusområder, der enten er planlagte, udlagte eller ved øremærkede arealer. 

Rapporten skal demonstrere for landets kommuner, hvordan bæredygtighed helt konkret kan indgå i planlægning og omstilling af sommerhusområder. Det sker blandt andet via tre deltagende case-kommuner, Hjørring, Varde og Slagelse, der til sammen råder over de fem mest udbredte typer af sommerhusområder i Danmark, hvilket gør rapporten brugbar for alle landets kommuner. Således kan rapporten anvendes som værktøj og inspiration – både når der skal planlægges nye sommerhusområder samt i det generelle arbejde med en mere bæredygtig omstilling og planlægning af sommerhusene og den infrastruktur, de er del af. 

- De tre cases fra Hjørring Kommune har givet os nogle gode inputs og idéer til en anderledes indretning og fordeling af arealerne i vores sommerhusområder, hvor der er et større fokus på 

fællesskaber og det grønne imellem husene. Rapporten lægger i høj grad op til, at man udnytter områdernes stedbundne potentialer og kvaliteter og derved forstærker det enkelte områdes karakter. Det er noget, vi arbejder med i forvejen, og de tre cases fra Hjørring Kommune har givet en masse nye idéer, vi kan arbejde videre med i den kommende planlægning, siger June Gina Heiselberg, byplanlægger hos Hjørring Kommune. 

Kommuner kan ansøge om udlæg af sommerhusområder netop nu 

Udgivelsen af rapporten sker netop, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen åbner op for en ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder i Danmark. Det betyder, at danske kommuner det kommende halve år kan udpege og ansøge om udlæg af nye områder til den populære overnatningsform. I den forbindelse kan rapportens konklusioner ifølge Jacob R. Kirkegaard Larsen udgøre et vigtigt redskab: 

- En bæredygtig omstilling af vores sommerhusområder vil være et vigtigt bidrag til, at Danmark samlet som destination bliver mere bæredygtig. At indtænke et øget fokus på bæredygtighed i planlægningen af nye sommerhusarealer, vil derfor både være til glæde for vores mange sommerhusgæster og til gavn for de mange lokale samfund, som sommerhusene indgår i. Derfor håber vi også, at kommunerne lader sig inspirere af rapporten i deres kommende ansøgninger om udlæg af nye sommerhusområder samt i deres videre arbejde med dette felt, lyder det fra Jacob R. Kirkegaard Larsen. 

Udgivelsen af ”Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder” sker i forlængelse af Dansk Kyst- og Naturturismes overordnede arbejde for at indfri Den Nationale Strategi for Bæredygtig Vækst i Dansk Turisme. Med handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN har Dansk Kyst- og Naturturisme en strategisk målsætning om at fokusere mere på bæredygtig planlægning og omstilling af feriehusområderne, således Danmark vil blive en mere bæredygtig destination som helhed. 

Læs rapporten Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder i sin fulde version her eller en forkortet udgave her. 

Fakta om rapporten og projektparterne: 

• Rapporten identificerer 12 potentialer og udfordringer inden for bæredygtig planlægning af sommerhusområder. 

• Disse potentialer/udfordringer omhandler eksempelvis infrastruktur, biodiversitet og energiforbrug og er sat i forhold til fem områdetyper, der er repræsentative for mange sommerhusområderne i Danmark 

• Rapporten tager udgangspunkt i tre casekommuner, Hjørring, Varde og Slagelse, der til sammen råder over de fem mest udbredte typer af sommerhusområder i Danmark. 

• Rapporten forholder sig således til, hvordan potentialer/udfordringer kan adresseres både ved eksisterende sommerhusområder, ved områder med og uden eksisterende lokalplan samt sommerhusområder, der enten er udlagte/planlagte eller øremærkede arealer. 

• Således kan resten af landets kommuner bruge rapporten som værktøj til bæredygtig planlægning af sommerhusområder, fordi rapporten tager udgangspunkt de fem mest udbredte typer af sommerhusområder i Danmark. 

• Rapporten er udarbejdet på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme af et konsortium bestående af arkitektvirksomheden Norrøn, Syddansk Universitet, landinspektørvirksomheden LandSyd samt den rådgivende ingeniørvirksomhed Ekolab. 

• Partnerskab for Bæredygtig Turisme er stiftet i samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. 

• Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Partnerskabet har som primær opgave at medvirke til, at dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasudledninger. 

• Dansk Kyst- og Naturturisme fungerer som leadpartner i partnerskabet med ansvar for indsatsen vedrørende grøn omstilling af overnatningskapacitet. 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

• Sisse Wildt, kommunikations- og administrationschef, Dansk Kyst- og Naturturisme. 

• tlf. +45 2173 1922 eller mail swi@kystognaturturisme.dk 

 

Om Dansk Kyst‑ og Naturturisme 

Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele. 

Dansk Kyst‑ og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet. Se mere på www.kystognaturturisme.dk